Tag: Kinh tế Việt Nam

Ba kịch bản cho kinh tế Việt Nam trong đại dịch

Tác động của Covid-19 đến nền kinh tế có thể đã được hình dung qua ba kịch bản. Kịch bản đầu tiên, là dịch bệnh chỉ tập trung tại Trung Quốc , Hàn Quốc. Ảnh hưởng chủ yếu khi đó với Việt Nam nằm ở phía cung, gồm nguồn cung ứng nguyên liệu đầu vào , […]